Examensprojekt
Uppgiften är att ge ett integrerat vetenskapligt och konstnärligt synsätt på hur kommersiella förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling.
Att bidra till hållbar utveckling gör en kommersiell förpackning när den på ett affärsinriktat sätt är med och löser ett problem som hjälper samhället att nå något av de av FN definierade hållbara utvecklingsmålen.

Sustainable Development Goals (SDG)
De 17 nya utvecklingsmålen innehåller 169 delmål som ska göra det möjligt att följa upp och utvärdera arbetet.

Hållbara utvecklingsmål

 1. Utrota all fattigdom.
 2. Utrota hunger och trygga tillgång till mat samt säkra en förbättrad kosthållning och ett hållbart jordbruk.
 3. Se till att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att människor i alla åldrar mår bra.
 4. Se till att alla får en bra utbildning och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
 6. Se till att alla har tillgång till vatten och sanitet och att dessa resurser förvaltas
  på etthållbart sätt.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Verka för en stadig och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, full och produktiv
  sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. Bygga upp en tålig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
  industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan stater.
 11. Se till att städer och bosättningar är inkluderande, säkra,
  motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess
  konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
 15. Skydda, återställa och främja en hållbar användning av
  landekosystemen, säkerställa ett hållbart skogsbruk, bekämpa
  ökenspridningen och stoppa markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för att skapa en hållbar
  utveckling, se till att alla har tillgång till rättslig prövning och bygga
  ändamålsenliga, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stärka formerna för verkställandet av målen och återuppta det globala
  partnerskapet för hållbar utveckling.

Kursansvarig
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare
Mikael Becker, Kristina Brink, Kevin Gater, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

Gästlärare
Mattias Bodell

Gästopponent
Eric Ericson

Utställning
Examensprojekt Mittuniversitetet
Grafisk design och kommunikation
Sundsvalls museum
20–29 maj