Examensprojekt 2017
Det självständiga arbetet ska ge ett integrerat vetenskapligt och konstnärligt synsätt
på hur kommersiella förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling.
Att bidra till hållbar utveckling gör en kommersiell förpackning när den
på ett affärsinriktat sätt är med och löser ett problem som hjälper samhället
att nå något av de av FN definierade hållbara utvecklingsmålen.

Det självständiga arbetets tre delar:
1. Undersökande del
Ge en vetenskaplig grund till den designlösning som ska presenteras.
Den skriftliga delen ska på så vis understödja trovärdiga kreativa briefer och en
väl undersökt designlösning.

Inledning
Teori
Metod
– Vetenskaplig metod
– Visuell Research
Resultat och analys
Slutsats

2. Kreativ del
Ta fram en designlösning som löser problemet i den undersökande delen.
Reflektera ”In action” till varje rubrik.

a. Konkretisering av kreativa briefer
Arbeta fram konkreta huvudbrief och specifika kreativa briefer.

b. Konceptuellt arbete (Idéer och scenario)
Skapa idéer kopplade till kreativa briefer. Fokus på idéhöjd och scenario.

c. Funktionellt arbete (Sedd, Hörd, Förstådd och Läst)
Välj ett tydligt spår utifrån tester och undersökning.

d. Gestaltande arbete
Visualisera lösningar ned på detaljnivå.
Förtydliga och förstärka idéer.

e. Utställning på Sundsvalls museum 19–28 maj
Presentera hela projekt. Hur ska publiken förstå och få översikt över projektet utan att det tappar visuell slagkraft och konstnärlig höjd.

f. Examination
Presentation, Kulturmagasinet 17/5
Opponent Jimmy Norén.

g. Pitch
Du ska med hjälp av 3 bilder på  1 minut presentera ditt projekt på scenen på torget på Kulturmagasinet. 19 maj kl 15.00–16.30-

3. Reflekterande del

a. On action
När arbetet är genomfört reflektera skriftligt och visuellt
över examensprojektet.
Vilka styrkor och svagheter går att  identifiera i examensprojektet.
Reflektera över resultatet utifrån följande rubriker:
– Problem
–Idé
–Funktion
–Gestaltning/hantverk
–Presentation
–Utställning

b. In action
Sammanställ ”In action” reflektioner.

Boken
De självständiga arbetena sammanställs och lämnas in i bokform.

Kursansvarig
Niklas Fagerholm

Medverkande lärare
Mikael Becker, Kristina Brink, Anna-Sara Fagerholm, Kevin Gater, Karina Göransson.

Gästhandledare 

Eric Ericson

Gästopponent

Jimmy Norén

Utställning
Made In Sundsvall Part two
Examensprojekt Mittuniversitetet
Grafisk design och kommunikation
Sundsvalls museum1 19–28 maj